Тарифа

за издаване и ползване на международни кредитни карти iCard Mastercard/iCard Visa за индивидуални клиенти:

Кредитни лимити Classic
Общ кредитен лимит: до 5 000 EUR
Кредитен лимит за трансакции до 2 500 EUR
Кредитен лимит за разсрочване до 2 500 EUR
Гратисен (безлихвен) период
Гратисен период за частта от усвоения кредит, формиран от покупки, извършени чрез плащания на ПОС терминал до 45 дни
Такси за издаване и годишни такси за обслужване
Такса за издаване безплатно
Годишна такса за обслужване на основна карта 20 EUR
Годишна такса за обслужване на първа допълнителна карта 0 EUR
Годишна такса за обслужване на втора и всяка следваща допълнителна карта 10 EUR
Разходи за застраховка
Годишна премия за туристическа застраховка към основната карта (когато е сключена застраховка) 8 EUR
Годишна премия за туристическа застраховка към допълнителна карта (когато е сключена застраховка) 8 EUR
Лихвени проценти
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от плащания на ПОС (след гратисния период) 18 % годишно
(1,5% месечно)
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за трансакции, формирана от теглене на пари в брой (без възможност за гратисен период) 20,5% годишно
(1,71% месечно)
Фиксиран лихвен процент върху усвоената част от кредитния лимит за разсрочване 26,62% годишно
(2,22% месечно)
Минимална Погасителна Вноска (МПВ)
МПВ 6 %*
(не по-малко
от 5 EUR)
Такси и комисионни за картови операции
Плащане на ПОС терминал в България безплатно
Плащане на ПОС терминал в чужбина безплатно
Плащане в интернет безплатно
Плащане на комунални услуги през персонализираната страница безплатно
Такса за теглене на пари в брой на АТМ в страната и чужбина 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
Такса за теглене на пари в брой на ПОС терминал 2 EUR + 3% от размера на изтеглената сума
Операции на каси на iCard и представители
Такса за теглене на пари в брой на каса на iCard 3 % от размера на изтеглената сума
Такса за внасяне на пари в брой на каса на iCard безплатно
Такса за внасяне на пари в брой на каса при представител на iCard 0,51 EUR
Такса за внасяне на пари в брой на iCard банкомат *** безплатно
Такса за неизпълнена заявка за теглене на пари от каса на iCard (за суми над 1 000 EUR) 0,2% върху заявената сума
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard за надвнесени суми безплатно
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard без предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден)** 0,6%
(върху горницата над 1 000 EUR)
Допълнителна такса за теглене на пари в брой на каса на iCard след предварителна заявка (при суми над 1 000 EUR на ден) 0,4%
(върху горницата над 1 000 EUR)
Други такси
Неустойка за превишаване на кредитен лимит 10% от размера на надвишението, мин. 5 EUR
Неустойка за невнасяне на МПВ 10 EUR
Такса за откриване на процедура по оспорена транcакция 15 EUR
Такса за разсрочване безплатно
Месечна такса за надвнесена сума по картова платежна сметка 2% от стойността на надвнесената сума ****
Допълнителни услуги
Преиздаване на карта (по искане на клиента) 10 EUR
Такса за блокиране на карта безплатно
Такса за деблокиране на карта 5 EUR
Такса за отказана авторизация по трансакция безплатно
Справки и нотификации
Изпращане на месечно извлечение на хартиен носител (по искане на клиента) 1 EUR
Такса за известяване чрез SMS при картови трансакции 0,10 EUR
Такса за известяване чрез e-mail безплатно
Стандартни лимити по карти
Тип на операцията Вид лимит
24 часов лимит Mесечен лимит
Брой Сума в EUR Брой Сума в EUR
Теглене на пари в брой в България и в чужбина 5 500 неограничени 5 000
Покупка на физически ПОС в България и в чужбина неограничени 2 500 неограничени 25 000
Онлайн трансакции неограничени 2 500 неограничени 15 000
Лимит за теглене на пари в брой (% от кредитния лимит) 30%

Лимитите могат да бъдат индивидуализирани по заявка на основния картодържател

* Минималната погасителна вноска е сборът от упоменатия в тарифата процент от усвоения кредитен лимит за трансакции плюс начислените лихви, неустойки, обезщетения, надвишен кредитен лимит и такси (ако има такива), плюс всички падежирали месечни анюитетни вноски от разсрочени задължения за съответния отчетен период.
** Максималният възможен размер на теглене на суми без заявка е 3 000 EUR.
*** Възможно е операторът на устройствата да начислява допълнителна такса, в размер определен в неговата Тарифа.
**** Таксата се удържа в случай, че стойността на надвнесената сума надвишава 10% (десет процента) от общия кредитен лимит за трансакции, предоставен по силата на Договора за кредит.
За нерегламентирани в тази Тарифа услуги, предоставяни от Mastercard, се прилага тяхната ценова политика.